Tony Ray

Credits: Alan Gibby, ASP, Chris Bystrom, Tim Bonython